Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετήσουμε τις τεχνικές του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τη βοήθεια της γλώσσας C++.