Λίγα λόγια για τον ορισμό της ΣΤΟΙΒΑΣ :

Στοίβα είναι μια γραμμική λίστα , έστω S  , στην οποία η πράξη της εισαγωγής που συχνά ονομάζεται (push ) και η πράξη της διαγραφής που συχνά ονομάζεται απώθηση (pop)  γίνονται από την κορυφή της top(S)

~ push = προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην συλλογή

~ pop =  αφαιρεί το τελευταίο στοιχείο που προστέθηκε.

Οι στοίβες λειτουργούν με τον κανόνα LIFO(Last-In-First-Out)


Το αντικείμενο το όποιο θα ασχοληθούμε είναι η διαχείριση της στοίβας .Πιο συγκεκριμένα με την δημιουργία , την εισαγωγή τιμών , την ανάγνωση τιμών , διάσχιση και εμφάνιση όλων των τιμών ) .

Για να ξεκινήσει ομαλά αυτό το κομμάτι του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν διδαχτεί και να γνωρίζουν τα μαθήματα των προηγούμενων ενοτήτων .Στις προηγούμενες ενότητες  οι  σπουδαστές έχουν διδαχτεί τα βασικά στοιχειά της γλώσσας προγραμματισμού C ( είσοδος – έξοδος , μεταβλητές, συνθήκες, επαναλήψεις , συναρτήσεις και αρχεία ) καθώς και την διαχείριση μονοδιάστατων πινάκων ,δείκτες(pointers)  και την διαχείριση συνδεδεμένων λιστών.

Διδακτικές Τεχνικές/ Προσεγγίσεις:

Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχειά για την σωστή διεξαγωγή του μαθήματος :

Καταιγισμός ιδεών , Πρακτική άσκηση σε ατομικές εργασίες και αξιοποίηση μελέτης περίπτωσης ως παράδειγμα αναφοράς, Εισήγηση, Συζήτηση , Ερωταποκρίσεις.Χρονοπρογραμματισμός Διδασκαλίας:

Διάρκεια διδασκαλίας : 2 διδακτικές ώρες (90-95 λεπτά )

Προσανατολισμός του μαθήματος :Εισήγηση , Ερωταποκρίσεις και Καταιγισμός ιδεών όπου αυτό θα διαρκεί 10 με 20λεπτά.

Φάση 1η – Καθοδηγούμενη ατομική πρακτική –επεξεργασία : Πρακτική άσκηση σε ατομικές εργασίες και μελέτη περίπτωσης ως παράδειγμα αναφοράς. Αυτό το κομμάτι θα διαρκεί 40 λεπτά.

Φάση 2η –Διαλεκτική επεξεργασία : Συζήτηση , Ερωταποκρίσεις και εισήγηση . Διάρκεια30λεπτά.

Ανακεφαλαίωση και ατομική πρακτική εξάσκηση :Ερωταποκρίσεις και  φύλλο εργασίας για εξάσκηση . Διάρκεια 10 λεπτά.

Εποπτικά και διδακτικά μέσα:

Υπολογιστές , Φύλλο εργασίας και φύλλο αξιολόγησης που έχει σχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό .

Επειδή υπάρχει το θέμα της απόστασης αυτό επιτυγχάνεται με άλλα μέσα όπως η βιντεοκάμερα αν το μάθημα γίνει σε πραγματικό χρόνο αλλιώς με διαφάνειες τις οποίες έχουμε δημιουργήσει έτσι ώστε να υπάρξει μια συνεχής υπενθύμιση ορισμών και εννοιών.

Συνιστάμε σαν καθηγητές  στους μαθητές την  διάλεξη να την κάνουμε σε πραγματικό χρόνο ώστε η διεξαγωγή του μαθήματος να είναι πιο ομαλή ώστε να λύνονται οι απορίες πάνω στην διεξαγωγή των εργασιών. 


Το μάθημα απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστήμιου.